Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Educació Primària

Curs acadèmic

2023/2024

Crèdits ECTS

240

Preu crèdit ECTS

17,69€

Centre que l'imparteix

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Any d'inici

2009/2010

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (75%), castellà (20%) i anglès (5%)

Places

DUAL matí: 55 / BILINGÜE: 30 / DUAL tarda: 40

Coordinació

DUAL MATÍ: Marc Clarà (fepts.coordgepdualm@udl.cat) / BILINGÜE: Daniel Gutiérrez (fepts.coordgepbi@udl.cat) / TARDA I DUAL TARDA: Laia Cutillas (fepts.coordgepdualt@udl.cat) -

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i Suggeriments
Queixes i Suggeriments
Queixes i Suggeriments
Modalitat Dual
Modalitat Dual
Modalitat Dual
Modalitat Bilingüe
Modalitat Bilingüe
Modalitat Bilingüe
UdL Acompanya-Programa Nèstor
UdL Acompanya-Programa Nèstor
UdL Acompanya-Programa Nèstor
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

Els estudis de grau en Educació Primària confereixen les competències docents generals per ajudar al desenvolupament, tutelar l’aprenentatge i promoure la consecució dels objectius que estableix el sistema educatiu per a l’educació primària.

Amb un total de 240 crèdits ECTS, l’estructura de les matèries s’articula a l’entorn de les àrees del currículum oficial, juntament amb matèries formatives en l’àmbit psicopedagògic, pràctiques en contextos escolars i un percentatge de continguts optatius.

Aquests estudis es poden cursar: a) en modalitat dual, amb una activitat formativa intensiva als centres escolars des de primer curs; b)  en modalitat del pla bilingüe que ofereix la possibilitat que l'alumnat intensifiqui el seu coneixement de la llengua anglesa a partir de cursar matèries específiques del grau en anglès.

El grau d’Educació Primària és generalista i professionalitzador i, en aquest sentit, ofereix l’opció d’obtenir una menció. La menció implica realitzar un itinerari formatiu d’especialització amb un conjunt d’assignatures relacionades amb alguna de les següents àrees de coneixement:

  • Menció en educació Musical
  • Menció en educació Física
  • Menció en Necessitats educatives especials i educació per a la diversitat
  • Menció en Anglès
  • Menció en STEM