Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Educació Primària

Curs acadèmic

2024/2025

Crèdits ECTS

240

Preu crèdit ECTS

17,69€

Centre que l'imparteix

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Any d'inici

2009/2010

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (75%), castellà (20%) i anglès (5%)

Places

DUAL matí: 55 / BILINGÜE: 30 / DUAL tarda: 40

Coordinació

DUAL MATÍ: Marc Clarà (fepts.coordgepdualm@udl.cat) / BILINGÜE: Daniel Gutiérrez (fepts.coordgepbi@udl.cat) / TARDA I DUAL TARDA: Laia Cutillas (fepts.coordgepdualt@udl.cat) -

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
UdL Acompanya-Programa Nèstor
UdL Acompanya-Programa Nèstor
UdL Acompanya-Programa Nèstor
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

Presentació del Grau

Els estudis de grau en Educació Primària ofereixen les competències docents generals per ajudar al desenvolupament, tutelar l’aprenentatge i promoure la consecució dels objectius que estableix el sistema educatiu per a l’educació primària.

Amb un total de 240 crèdits ECTS, l’estructura de les matèries s’articula a l’entorn de les àrees del currículum oficial, juntament amb matèries formatives en l’àmbit psicopedagògic, pràctiques en contextos escolars i un percentatge de continguts optatius.

A més, pots cursar el grau en Educació Primària a la FEPTS en una de les dues modalitats que ofereix: modalitat dual o modalitat bilingüe.

Modalitats Dual i Bilingüe

La Modalitat Dual ofereix a l’estudiant una activitat formativa intensiva als centres escolars des de primer curs. S’imparteix en grup de matí (55 places) i en grup de tarda (40 places). Per escollir torn, l’estudiant ha de realitzar la matrícula en el dia i l'hora assignats en funció de la nota d'accés. Un cop exhaurides les places de qualsevol dels grups, l’estudiant s’haurà de matricular en el grup amb places lliures.
Educació Primària Dual Horitzontal Colortransparent
[més informació]
La Modalitat Bilingüe ofereix a l’estudiant la possibilitat d’intensificar el seu coneixement de la llengua anglesa a partir de cursar matèries específiques del grau en anglès. S’ofereixen 30 places en torn de matí.
Educació Primària Bilingue Horitzontal Color transparent
[més informació]

Mencions

Les Mencions són un itinerari o intensificació curricular que s’ofereix en el darrer curs del grau d’educació primària i que s’obté mitjançant la superació de 5 assignatures de 6 crèdits i unes pràctiques escolars de 24 crèdits. A continuació, es detalla l’oferta de Mencions al grau d’educació primària de la FEPTS:

 • Menció en Educació Musical: orientada als estudiants amb interès per aprendre i ensenyar música a l’escola. Aquesta menció habilita a l’estudiant el perfil professional de mestre de música.
 • Menció en Educació Física: dirigida a l’estudiantat interessat en l’ensenyament de l’esport i l’activitat física. Aquesta menció habilita a l’estudiant el perfil professional de mestre en Educació Física.
 • Menció en Necessitats educatives especials i educació per a la diversitat: orientada a l’alumnat interessat en atendre la diversitat que es troba a les aules i, d’aquesta manera, oferir una educació inclusiva per a tot l’alumnat. Aquesta menció habilita a l’estudiant el perfil professional de mestre en Pedagogia Terapèutica o Mestre en Educació Especial.
 • Menció en Anglès: dirigida a l’estudiantat interessat en l’ensenyament i la didàctica de l’anglès a les escoles com a llengua estrangera. Aquesta menció habilita a l’estudiant el perfil professional de mestre d’Anglès.
 • Menció en STEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques): orientada a l’alumnat interessat en les competències científiques i tecnològiques per tal de fomentar-les des de l’Educació Primària.

Cada Menció ofereix 45 places, excepte la Menció en Educació Física que ofereix 50 places.

L’estudiantat de la Modalitat Dual podrà seleccionar qualsevol de les Mencions quan arribi a quart curs. La selecció de la Menció per part de l’estudiantat es realitza per ordre d’expedient acadèmic. Si l’estudiant no vol cursar una Menció també pot optar per una opció Generalista que consisteix en seleccionar i cursar 5 assignatures de les diferents mencions que s’ofereixen al grau d’educació primària de la FEPTS juntament amb unes pràctiques escolars de caràcter generalista de 24 crèdits.

L’estudiantat de la Modalitat Bilingüe ha de cursar obligatòriament la Menció en Anglès quan arribi a quart curs.

L’estudiantat de la Modalitat Dual i Bilingüe pot cursar una segona menció mitjançant una sol·licitud al Vicerector responsable dels estudis de Grau, el qual ho ha de resoldre amb l’informe previ del/la Cap d’estudis del centre. La segona menció s’ha de cursar abans de finalitzar la titulació o grau en Educació Primària.

Més informació al pla d’estudis de la titulació.

Sortides professionals

La professió per a la qual es capacita a les persones graduades una vegada que han obtingut el títol és la de Mestre/a en Educació Primària (ORDRE ECI/3857/2007).

La tasca principal de les persones titulades és la formació reglada i bàsica dels infants (de 6 a 12 anys). Els sectors principals d'ocupació són:

 • Escoles d'educació primària.
 • Centres d'educació per a adults.
 • Aules en centres hospitalaris.
 • Aules en centres penitenciaris.
 • Món editorial especialitzat.
 • Gestió d'activitats extraescolars per a empreses culturals i de serveis.
 • Centres d'acolliment d'infants i joves tutelats per l'Administració.