Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Educació Primària
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Educació Primària per la Universitat de Lleida 
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont) 
E 25001 Lleida 
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02 
http://www.fepts.udl.cat

Grau en Educació Primària (Reverificat 2018) Grau en Educació Primària (2008)
ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Mat. de formació obligatòria (OB) 94
Matèries optatives (O) 36
Pràcticum 44
Treball de fi de grau 6
TOTAL CRÈDITS 240


Pla d'estudis del grau en Educació Primària -reverificat-
Optatives ofertades 2022-2023
Prerequisits

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Mat. de formació didàctica i disciplinària (DD) 106
Matèries optatives (O) 24
Pràcticum 41
Treball de fi de grau 9
TOTAL CRÈDITS 240


Pla d'estudis del grau en Educació Primària
Optatives ofertades 2022-2023
Prerequisits

Mencions

Presentació mencions curs 2023/24
Inscripció a l'optativitat / mencions de 4t curs

Menció Anglès:
1. Llengua i cultura anglesa per a l'aula d'Educació Primària (6 ECTS)
2. Didàctica i disseny curricular de la llengua anglesa (6 ECTS)
3. Aprenentatge integrat de llengües i contingut (AICLE) a l'Educació Primària (6 ECTS)
4. Literatura infantil en anglès per a l'aula d'Educació Primària (6 ECTS)
5. Creativitat digital en l'aula de llengua anglesa (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Menció Música:
1. Llenguatge musical (6 ECTS)
2. Veu, cor i orquestra escolar (6 ECTS)
3. Cultura musical (6 ECTS)
4. Didàctica de l'educación musical I (6 ECTS)
5. Didàctica de l'educación musical II (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Menció Educació Física:
1. Didàctica de l'educació física (6 ECTS)
2. Fonaments de l'esport I (6 ECTS)
3. Fonaments de l'esport II (6 ECTS)
4. Condició física i salut (6 ECTS)
5. Organització, planificació i divulgació de les activitats esportives en edat escolar (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Menció necessitats educatives especials i educació per a la diversitat:
1. Prevenció i atenció biopsicosocial (6 ECTS)
2. Eines transprofessionals per la detecció i intervenció (6 ECTS)
3. Construcció de processos educatius (6 ECTS)
4. Recursos i suport educatiu durant el cicle vital (6 ECTS)
5. Escola plurilingüe i pluricultural (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Menció en STEM:
1. Educació STEM per una ciutadania digital (6 ECTS)
2. Desenvolupament i innovació tecnològica a l'escola (6 ECTS)
3. Indagació i actualitat científica (6 ECTS)
4. Modelització a l'escola (6 ECTS)
5. Resolució de reptes STEM (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100877 NUMERACIÓ, CÀLCUL I MESURA B 6
100862 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT T 6
100855 FOMENT DE LA COMPETÈNCIA SOCIOLINGÜÍSTICA O 6
100864 TEORIA, HISTÒRIA I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
100860 INTEGRACIÓ O 6
100866 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100863 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
100865 PROCESSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS T 6
100878 TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ EN LLENGUA CATALANA B 6
100885 MÚSICA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
100867 FAMÍLIA I ESCOLA T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100870 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT T 6
100879 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ANGLESA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
100872 ACCIÓ TUTORIAL A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
100873 TECNOLOGIES DIGITALS A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
100986 ESPAI I FORMA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100875 GEOGRAFIA I HISTÒRIA B 6
100871 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
100880 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA B 6
100987 PRÀCTIQUES I B 6
100883 ARTS VISUALS B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100884 DIDÀCTICA DE LES ARTS VISUALS B 3
100988 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I B 6
100889 PRÀCTIQUES II B 14
100882 PROJECTES INTEGRATS EN LLENGUA ANGLESA B 3
100886 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ RÍTMICA I LA DANSA B 4
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100876 DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS B 6
100989 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ, ATZAR I PROBABILITAT B 6
100887 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA B 6
100881 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA LLENGUA I LA LITERATURA ESPANYOLA B 6
100874 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100893 ESCOLA PLURILINGÜE I PLURICULTURAL O 6
100894 CONSTRUCCIÓ DE PROCESSOS EDUCATIUS O 6
100977 LLENGUATGE MUSICAL O 6
100981 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL II O 6
100990 EDUCACIÓ STEM PER UNA CIUTADANIA DIGITAL O 6
100993 MODELITZACIÓ EN L'ESCOLA O 6
100895 EINES TRANSPROFESSIONALS PER A LA DETECCIÓ I LA INTERVENCIÓ O 6
100971 CREATIVITAT DIGITAL EN L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA O 6
100896 RECURSOS I SUPORTS EDUCATIUS AL LLARG DEL CICLE VITAL O 6
100978 VEU, COR I ORQUESTRA ESCOLAR O 6
100899 APRENENTATGE INTEGRAT DE LLENGÜES I CONTINGUT EN L'EDUCACIÓ O 6
100991 DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA A L'ESCOLA O 6
100992 INDAGACIÓ I ACTUALITAT CIENTÍFICA O 6
100892 PREVENCIÓ I ATENCIÓ BIOPSICOSOCIAL O 6
100897 LLENGUA I CULTURA ANGLESA PER A L'AULA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA O 6
100970 LITERATURA INFANTIL EN ANGLÈS PER A L'AULA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA O 6
100973 FONAMENTS DE L'ESPORT I O 6
100975 CONDICIÓ FÍSICA I SALUT O 6
100898 DIDÀCTICA I DISSENY CURRICULAR DE LA LLENGUA ANGLESA O 6
100972 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA O 6
100974 FONAMENTS DE L'ESPORT II O 6
100979 CULTURA MUSICAL O 6
100976 ORGANITZACIÓ, PLANIFICACIÓ I DIVULGACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES EN EDAT ESCOLAR O 6
100980 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL I O 6
100994 RESOLUCIÓ DE REPTES STEM O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100890 PRÀCTIQUES III B 24
100891 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100848 PRÀCTICUM III (LLENGUA ESTRANGERA) B 12
100849 PRÀCTICUM III (EDUCACIÓ FÍSICA) B 12
100851 PRÀCTICUM III (MENCIONS) B 8
100846 PRÀCTICUM III (GENERALISTA) B 20
100868 PRÀCTICUM III (NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS I EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT) B 12
100823 TREBALL DE FI DE GRAU B 9
100850 PRÀCTICUM III (EDUCACIÓ MUSICAL) B 12