Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Educació Primària
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dona dret: Graduat o Graduada en Educació Primària per la Universitat de Lleida 
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont) 
E 25001 Lleida 
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02 
http://www.fepts.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Mat. de formació obligatòria (OB) 94
Matèries optatives (O) 36
Pràcticum 44
Treball de fi de grau 6
TOTAL CRÈDITS 240


Pla d'estudis del grau en Educació Primària
Optatives ofertades 2023-2024
Prerequisits

Mencions

Presentació mencions curs 2024/25
Inscripció a l'optativitat / mencions de 4t curs

Menció Anglès:
1. Llengua i cultura anglesa per a l'aula d'Educació Primària (6 ECTS)
2. Didàctica i disseny curricular de la llengua anglesa (6 ECTS)
3. Aprenentatge integrat de llengües i contingut (AICLE) a l'Educació Primària (6 ECTS)
4. Literatura infantil en anglès per a l'aula d'Educació Primària (6 ECTS)
5. Creativitat digital en l'aula de llengua anglesa (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Menció Música:
1. Llenguatge musical (6 ECTS)
2. Veu, cor i orquestra escolar (6 ECTS)
3. Cultura musical (6 ECTS)
4. Didàctica de l'educación musical I (6 ECTS)
5. Didàctica de l'educación musical II (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Menció Educació Física:
1. Didàctica de l'educació física (6 ECTS)
2. Fonaments de l'esport I (6 ECTS)
3. Fonaments de l'esport II (6 ECTS)
4. Condició física i salut (6 ECTS)
5. Organització, planificació i divulgació de les activitats esportives en edat escolar (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Menció necessitats educatives especials i educació per a la diversitat:
1. Prevenció i atenció biopsicosocial (6 ECTS)
2. Eines transprofessionals per la detecció i intervenció (6 ECTS)
3. Construcció de processos educatius (6 ECTS)
4. Recursos i suport educatiu durant el cicle vital (6 ECTS)
5. Escola plurilingüe i pluricultural (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Menció en STEM:
1. Educació STEM per una ciutadania digital (6 ECTS)
2. Desenvolupament i innovació tecnològica a l'escola (6 ECTS)
3. Indagació i actualitat científica (6 ECTS)
4. Modelització a l'escola (6 ECTS)
5. Resolució de reptes STEM (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100855 FOMENT DE LA COMPETÈNCIA SOCIOLINGÜÍSTICA O 6
100862 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT T 6
100864 TEORIA, HISTÒRIA I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
100866 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
100877 NUMERACIÓ, CÀLCUL I MESURA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100863 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
100865 PROCESSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS T 6
100867 FAMÍLIA I ESCOLA T 6
100878 TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ EN LLENGUA CATALANA B 6
100885 MÚSICA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100860 INTEGRACIÓ O 6
SEGON CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100870 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT T 6
100872 ACCIÓ TUTORIAL A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
100873 TECNOLOGIES DIGITALS A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
100879 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ANGLESA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
100986 ESPAI I FORMA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100871 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
100875 DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS I B 6
100880 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA B 6
100883 ARTS VISUALS B 6
100987 PRÀCTIQUES I B 6
TERCER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100882 PROJECTES INTEGRATS EN LLENGUA ANGLESA B 3
100884 DIDÀCTICA DE LES ARTS VISUALS B 3
100886 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ RÍTMICA I LA DANSA B 4
100988 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100874 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II B 6
100876 DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS II B 6
100881 DIDÀCTICA DE LA LITERATURA EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA B 6
100887 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA B 6
100989 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ, ATZAR I PROBABILITAT B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100889 PRÀCTIQUES II B 14
QUART CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100892 PREVENCIÓ I ATENCIÓ BIOPSICOSOCIAL O 6
100893 ESCOLA PLURILINGÜE I PLURICULTURAL O 6
100894 CONSTRUCCIÓ DE PROCESSOS EDUCATIUS O 6
100895 EINES TRANSPROFESSIONALS PER A LA DETECCIÓ I LA INTERVENCIÓ O 6
100896 RECURSOS I SUPORTS EDUCATIUS AL LLARG DEL CICLE VITAL O 6
100897 LLENGUA I CULTURA ANGLESA PER A L'AULA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA O 6
100898 DIDÀCTICA I DISSENY CURRICULAR DE LA LLENGUA ANGLESA O 6
100899 APRENENTATGE INTEGRAT DE LLENGÜES I CONTINGUT EN L'EDUCACIÓ O 6
100970 LITERATURA INFANTIL EN ANGLÈS PER A L'AULA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA O 6
100971 CREATIVITAT DIGITAL EN L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA O 6
100972 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA O 6
100973 FONAMENTS DE L'ESPORT I O 6
100974 FONAMENTS DE L'ESPORT II O 6
100975 CONDICIÓ FÍSICA I SALUT O 6
100976 ORGANITZACIÓ, PLANIFICACIÓ I DIVULGACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES EN EDAT ESCOLAR O 6
100977 LLENGUATGE MUSICAL O 6
100978 VEU, COR I ORQUESTRA ESCOLAR O 6
100979 CULTURA MUSICAL O 6
100980 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL I O 6
100981 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL II O 6
100990 EDUCACIÓ STEM PER UNA CIUTADANIA DIGITAL O 6
100991 DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA A L'ESCOLA O 6
100992 INDAGACIÓ I ACTUALITAT CIENTÍFICA O 6
100993 MODELITZACIÓ EN L'ESCOLA O 6
100994 RESOLUCIÓ DE REPTES STEM O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100890 PRÀCTIQUES III B 24
100891 TREBALL DE FI DE GRAU B 6