Treball de Fi de Grau

Informació general

  • 6 ECTS (C4)
  • Requisits previs: Tenir 168 crèdits aprovats, incloent Pràctiques I i II.
  • La Normativa d’Avaluació i la Qualificació dels Aprenentatges en els Graus i Màsters de la Universitat de Lleida (aprovada per Consell de Govern de 29 de juny de 2023) estableix que l’estudiant solament pot matricular-se del TFG quan es matriculi de tots els crèdits pendents per finalitzar la titulació.

Normativa

Documentació

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada, en base al seguiment de les fases següents:

  • Seguiment del treball (30%)
  • Memòria del TFG (40%)
  • Presentació final: exposició oral amb el suport d'un pòster (30%)

Rúbrica d'avaluació del Treball Final de Grau