Objectius i competències

Objectius

La darrera finalitat de la formació de grau en Educació Primària és assegurar la disposició per exercir la professió docent en aquesta etapa, a partir dels objectius següents:

 • Capacitar els graduats en Educació Primària per a l'exercici de la docència en l'àmbit escolar de l'etapa educativa en una societat canviant, assegurant l'adquisició de les competències professionals definides com a necessàries per educar en contextos educatius heterogenis.
 • Garantir en els graduats el coneixement necessari i el seu tractament didàctic específic, interdisciplinari i transdisciplinari, tant en l'etapa formativa inicial com en la necessitat de formar-se i de reflexionar al llarg de la vida professional, promovent experiències educatives d'innovació docent que afavoreixin aquesta formació.
 • Formar els futurs graduats per  generar les necessàries sinergies que afavoreixin la continuïtat entre els cicles i les etapes educatives de l'àmbit escolar i altres contextos socioeducatius, familiars i comunitaris.
 • Fomentar una professionalització basada en els drets fonamentals d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i entre homes i dones, en els valors propis de la cultura de la pau i els valors democràtics, entenent la cultura i l'esforç com a valors.
 • Promoure competències professionals especialment orientades a l'adaptació, les demandes i les condicions educatives del món rural.

 

Competències

Relació de les competències específiques: coneixements, habilitats (saber i saber fer) que s'esperen dels graduats.

Competències del BOE (Ordre ECI/3857/2007, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió de mestre en educació primària):

 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics a l'entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar, i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts en el currículum escolar.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència a dins i fora de l'aula, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes. Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer l'organització dels col·legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Ocupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seues famílies, atenent les singulars necessitats educatives dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
 • Mantindre una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de comunicació. Destriar selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural. Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius, fomentant la continuïtat entre els cicles i les etapes educatives de l'àmbit escolar i altres contextos socioeducatius, familiars i comunitaris,  prestant especial atenció a les característiques que presenta l'entorn rural.

Relació de les competències generals: treball en equip, comunicació, resolució de problemes, etc.

 • Expressar-se correctament de manera oral i escrita.
 • Conèixer i dominar una llengua estrangera.
 • Dominar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 • Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, promoure els drets humans i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.
 • Comunicar-se amb els diferents agents educatius de forma eficaç en els diferents escenaris educatius: a l'aula, amb l'equip docent i amb la comunitat educativa.
 • Reflexionar, actuar i resoldre situacions problemàtiques de l'àmbit educatiu. Detectar situacions que requereixin intervenció específica pròpia o d'altres professionals. Saber derivar.
 • Gestionar la informació adequada per al desenvolupament de les funcions pròpies de la professió. Saber conèixer i comprendre la realitat social canviant que desenvolupa el seu treball educatiu. Reconèixer els canvis en la societat i saber evolucionar amb ells. Saber canviar.
 • Assumir el compromís de desenvolupament personal i professional amb un mateix i la comunitat. Adaptar les propostes d'aprenentatge a les evolucions culturals més significatives.