Descripció de la modalitat Bilingüe

En la modalitat Bilingüe del grau d’educació primària de la FEPTS, l’estudiantat podrà, d’una banda, aprofundir en l’aprenentatge i ensenyament de la llengua anglesa, i d’altra banda, es preparà per impartir qualsevol àrea del currículum en anglès en el seu futur com a mestres, tal com requereixen molts centres d’Educació Primària en l’actualitat.

Avantatges d'estudiar Bilingüe

  • Realització d’un aprenentatge integrat de la llengua anglesa en diferents matèries.
  • Adquisició de la menció en llengua anglesa.
  • Millorar la preparació professional en les competències. necessàries per exercir de mestra/e.
  • Comprovar si la professió i formació triada és la més adequada per a la persona.
  • Afavorir l’accés laboral en acabar la formació.

Compromisos de l'estudiant

  • La internacionalització dels estudis és un aspecte molt important del Pla Bilingüe, ja que garanteix un període d’immersió en un altre país on l’estudiant hagi d’utilitzar la llengua anglesa com a llengua vehicular, idealment tant dins com fora de l’àmbit acadèmic. La Facultat recomana els estudiants d’aquest pla que cursin una estada semestral o anual en un dels centres universitaris amb què la Facultat té conveni, dins dels programes Erasmus i Programa de Mobilitat de la UdL. Alhora, el Pla Bilingüe implica la realització de les Pràctiques de 3er curs a l’estranger, estada de caràcter obligatori que podrà gestionar-se igualment com a Erasmus-Estudis o dins del Pla Mobilitat, i per a la qual els estudiants podran sol·licitar diferents tipus d’ajuts complementaris.
  • L’estudiantat de la modalitat Bilingüe ha de cursar obligatòriament la Menció en Llengua Anglesa de quart curs. Més informació al pla d’estudis de la titulació: https://www.educacioprimaria.udl.cat/ca/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents/
  • L’estudiant també pot cursar una segona menció mitjançant una sol·licitud al Vicerector responsable dels estudis de Grau, el qual ho ha de resoldre amb l’informe previ del/la Cap d’estudis del centre. La segona menció s’ha de cursar abans de finalitzar la titulació o grau en Educació Primària.

Crèdits en anglès

Curs 2023-24

1r curs
100862 Psicologia del desenvolupament 1r semestre 6 ECTS
100866 Sociologia de l'educació 1r semestre 6 ECTS
100855 Foment de la competència sociolingüística 1r semestre 6 ECTS
100877 Numeració, càlcul i mesura 1r semestre 1,8 de 6 ECTS
100863 Psicologia de l'educació 2n semestre 6 ECTS
100867 Família i escola 2n semestre 3 ECTS

 

2n curs
100986 Espai i forma 1r semestre 1,8 de 6 ECTS
100879 Introducció a la llengua anglesa i la seva didàctica 1r semestre 6 ECTS
100872 Acció tutorial a l'educació primària 1r semestre 6 ECTS
100871 Processos i contextos educatius 2n semestre 6 ECTS
100883 Arts visuals 2n semestre 4,2 de 6 ECTS
100987 Pràctiques I (generalista) 2n semestre 6 ECTS

 

3r curs
100988 Aprenentatge de les Ciències Experimentals I 1r semestre 1,8 de 6 ECTS
100882 Projectes integrats en llengua anglesa 1r semestre 3 ECTS
100884 Didàctica de les arts visuals 1r semestre 2,1 de 3 ECTS
100889 Pràctiques II 1r semestre 14 ECTS
100874 Aprenentatge de les Ciències Experimentals II 2n semestre 6 ECTS
100875 Didàctica de les Ciències Socials 2n semestre 3 de 6 ECTS

 

4t curs
100897 Llengua i cultura anglesa per l'aula d'Educació Primària 1r semestre 6 ECTS
100898 Didàctica i disseny curricular de la llengua anglesa 1r semestre 6 ECTS
100899 Aprenentatge Integrat de Llengües i Contingut (AICLE) de Educació Primària 1r semestre 6 ECTS
100970 Literatura infantil en anglès per a l'aula d'Educació Primària 1r semestre 6 ECTS
100971 Creativitat digital en l'aprenentatge de la llengua anglesa 1r semestre 6 ECTS
100890 Pràctiques III 2n semestre 24 ECTS
100891 Treball final de grau 2n semestre 6 ECTS