Pla Bilingüe

Coordinació

Maricel Oró Piqueras
Despatx 3.12
Horari d'atenció: dimecres de 10.00 a 13.00h.
fepts.coordgepbi@udl.cat

Què és el Pla Bilingüe?

En línies generals, el Pla Bilingüe s’articula a l’entorn de les àrees del currículum oficial, juntament amb matèries formatives en l’àmbit psicopedagògic, per tal de desenvolupar les competències docents generals vinculades a l’exercici de la professió de mestre en educació primària.

La seva especificitat es basa en el seu ensenyament progressiu i intensificat de la llengua anglesa i la seva didàctica. Així doncs, el Pla Bilingüe del Grau d’Educació Primària permet que els alumnes d’Educació Primària que ho desitgin puguin, d’una banda, aprofundir en l’aprenentatge i ensenyament de la llengua anglesa, i d’altra banda, es preparin per impartir qualsevol àrea del currículum en anglès en el seu futur com a mestres, tal com requereixen molts centres d’Educació Primària en l’actualitat.

El Pla d'Estudis

El Pla Bilingüe del Grau d’Educació Primària s’estructura en un pla d’estudis de grau, dividit en 4 cursos i equivalent a una titulació de 240 crèdits ECTS en total.

El pla d’estudis presenta una introducció progressiva a la llengua anglesa, amb dos nivell d’intensitat:
  1. Primer i segon curs: En aquests dos primers anys s’ofereixen matèries impartides, en la seva majoria, parcialment en anglès. Amb aquest tipus d’introducció s’aconsegueix que l’estudiantat es familiarizi amb el vocabulari i tipus de discurs propi de les àrees d’especialitat, i alhora pugui progressar sobretot en les destreses lingüístiques, amb un èmfasi inicial en les destreses receptives.
  2. Tercer i quart curs: En la segona part del grau, s’ofereixen matèries impartides totalment en anglès, i per tant la integritat de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació de les mateixes es realitza en aquesta llengua. En aquestes matèries s’inclouen el Pràcticum i el Treball de Fi de Grau.
A més a més, el Pla Bilingüe inclou totes les matèries optatives impartides en anglès que formen part de la Menció en Llengua Anglesa de 4t curs.

Crèdits en anglès Curs 2021-22

1r curs
100862 Psicologia del desenvolupament 1r semestre 6 ECTS
100866 Sociologia de l'educació 1r semestre 6 ECTS
100855 Foment de la competència sociolingüística 1r semestre 6 ECTS
100877 Numeració, càlcul i mesura 1r semestre 2 de 6 ECTS
100863 Psicologia de l'educació 2n semestre 6 ECTS
100867 Família i escola 2n semestre 3 ECTS

 

2n curs
100986 Espai i forma 1r semestre 2 de 6 ECTS
100879 Introducció a la llengua anglesa i la seva didàctica 1r semestre 6 ECTS
100872 Acció tutorial a l'educació primària 1r semestre 6 ECTS
100870 Atenció a la diversitat 1r semestre 3 ECTS
100871 Processos i contextos educatius 2n semestre 6 ECTS
100883 Arts visuals 2n semestre 3 de 6 ECTS
100987 Pràctiques I (generalista) 2n semestre 6 ECTS

 

3r curs
100988 Aprenentatge de les Ciències Experimentals I 1r semestre 4 ECTS
100882 Projectes integrats en llengua anglesa 1r semestre 3 ECTS
100884 Didàctica de les arts visuals 1r semestre 1,5 de 3 ECTS
100889 Pràctiques II 1r semestre 14 ECTS
100874 Aprenentatge de les Ciències Experimentals II 2n semestre 6 ECTS

 

4t curs
100897 Llengua i cultura inglesa para el aula de Educació Primària 1r semestre 6 ECTS
100898 Didàctica i disseny curricular de la llengua anglesa 1r semestre 6 ECTS
100899 Aprenentatge Integrat de Llengües i Contingut (AICLE) de Educació Primària 1r semestre 6 ECTS
100970 Literatura infantil en anglès per a l'aula d'Educació Primària 1r semestre 6 ECTS
100971 Creativitat digital en l'aprenentatge de la llengua anglesa 1r semestre 6 ECTS
100890 Pràctiques III 2n semestre 24 ECTS
100891 Treball final de grau 2n semestre 6 ECTS

Internacionalització

La internacionalització dels estudis és un aspecte molt important del Pla Bilingüe, ja que garanteix un període d’immersió en un altre país on l’estudiant hagi d’utilitzar la llengua anglesa com a llengua vehicular, idealment tant dins com fora de l’àmbit acadèmic. La Facultat recomana els estudiants d’aquest pla que cursin una estada semestral o anual en un dels centres universitaris amb què la Facultat té conveni, dins dels programes Erasmus i Programa de Mobilitat de la UdL. Alhora, el Pla Bilingüe implica la realització de les Pràctiques de 3er curs a l’estranger, estada de caràcter obligatori que podrà gestionar-se igualment com a Erasmus-Estudis o dins del Pla Mobilitat, i per a la qual els estudiants podran sol.licitar diferents tipus d’ajuts complementaris.

Menció en Llengua anglesa (a partir del curs 2021-22)

  • Optatives:

1. Llengua i cultura anglesa per a l'aula d'Educació Primària (6 ECTS)
2. Didàctica i disseny curricular de la llengua anglesa (6 ECTS)
3. Aprenentatge integrat de llengües i contingut (AICLE) a l'Educació Primària (6 ECTS)
4. Literatura infantil en anglès per a l'aula d'Educació Primària (6 ECTS)
5. Creativitat digital en l'aula de llengua anglesa (6 ECTS)

  • Pràctiques III (24 ECTS)
  • TFG (6 ECTS)

Suport a l'estudiantat del Pla Bilingüe

  • L’estudiantat que estigui interessat en formar part d’aquest Pla Bilingüe disposarà d’un orientador que l’assessorarà durant els dies de la matrícula.
  • Aquest estudiantat tindrà la possibilitat de participar, de forma preferent i amb possibilitat de beca d’estudis, en els cursos que des de la Facultat es dissenyen en el marc de la Universitat d’Estiu per a la promoció de la llengua anglesa.
  • A través de les col.laboracions establertes amb el Servei Lingüístic de la UdL, els estudiants del Pla Bilingüe també tindran l’oferta de cursos paral.lels a les assignatures del grau, que seran totalment compatibles amb el seu horari i calendari acadèmic.
  • Finalment, els estudiants del Pla Bilingüe rebran el suport dels tutors del Pla Nèstor durant els quatre anys dels seus estudis. Les tutors del Pla Bilingüe seran professors del grau i per tant coneixeran les seves especificitats.